วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

4.จำนวนบุคลากร

1. นาย วินัย เช็งสวย ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
2. นาย พิเชสฐ์ ลี๊กิมฮุย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายโยธา
3. นาย ประภาส พุตซ้อน ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
4. นาย ปาริชาต สุขกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
5. นาย สหัส อุ่นเรือน ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

ไม่มีความคิดเห็น: